Forretningsvilkår

 

Generelt

Ved bestilling af adgang til system (herefter kaldt Ydelsen) udbudt af Moneytor ApS, cvr nr. 38833138 (herefter kaldet Leverandøren) accepteres nedenstående forretningsvilkår af køber (herefter kaldet Kunden). Vilkårene accepteres ved oprettelse af adgang. I velkomstmail der sendes til Kunden efter oprettelse, er der link til gældende forretningsvilkår. Det påhviler Kunden altid at holde sig opdateret om de til enhver tid gældende forretningsvilkår. Disse vil altid være tilgængelige på Leverandørens hjemmeside.

 

Ydelsen tilbydes kun til erhvervsdrivende, hvorfor alle priser er oplyst ekskl. moms og i danske kroner DKK.

 

Ydelsen

Ydelsen består i et system, der giver mulighed for styring af rykker- og inkassoproces for Kunden. Herunder oprettelse af sag, med tilhørende debitor og fordring, hvoraf der tilskrives renter og de til enhver tid gældende omkostninger, såsom rykkergebyrer og udenretlige inddrivelsesomkostninger. Derudover mulighed for dannelse af forskellige skrivelser, såsom rykkerskrivelser og påkravsskrivelse.

Ydelsen er designet, så Kunden guides igennem en korrekt rykker- og inkassoproces, der opfylder de gældende regler på området. Dog er der mulighed for at fravige fra dette, hvorfor Ydelsen kun skal ses som værende vejledende og dermed ikke er udtryk for juridisk eller anden professionel rådgivning. Leverandøren tager derfor ikke ansvar for fejl i Kundens behandling af sager i Ydelsen.

 

Oprettelse

Ved oprettelse indgås abonnement og Kunden får dermed en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til Ydelsen. Denne ret er udelukkende gældende for Kunden og må kun bruges til behandling for denne og dermed ikke på vegne af andre. Retten kan ikke overdrages til tredjemand uden godkendelse fra Leverandøren.

 

Abonnement

Ved oprettelse hos Leverandøren indgås et abonnement, som er et løbende abonnement. Såfremt abonnement ikke opsiges 5 dage inden abonnementsperiodens udløb, forlænges abonnement automatisk med en periode af samme længde som den foregående og der opkræves betaling herfor. Ved indgåelse af ny abonnementsperiode betales den pris, der til enhver tid fremgår af Leverandørens hjemmeside. Ved opsigelse refunderes der ikke for allerede indgået abonnementsperiode. Kunden kan opsige abonnement ved skriftlig henvendelse til Leverandøren eller på Kundens profil.

 

Betaling

Kunden har mulighed for at betale for abonnementet månedligt eller årligt. Ved betaling for årligt abonnement, gives der rabat til Kunden.

Ved tilmelding af betalingskort giver Kunden Leverandøren lov til automatisk at opkræve betaling for abonnement via Kundens tilmeldte betalingskort. Betaling for abonnement sker ved begyndelse af ny abonnementsperiode. I forbindelse med trækning via Kundens kreditkort sendes der faktura for købet til Kundens e-mail.

Kunden er selv ansvarlig for, at oplysninger om kreditkort er valide. Såfremt dette ikke er tilfældet, f.eks. grundet spærret eller udløbet kreditkort, informeres Kunden af Leverandøren om manglende mulighed for trækning af betaling, hvorefter Kunden kan tilmelde et nyt kreditkort til automatisk trækning.

Kunden kan betale med VISA og MasterCard.

Såfremt Kunden ikke har tilmeldt sig betaling via betalingskort, vil faktura blive fremsendt til Kunden på e-mail med en betalingsfrist på 8 dage.

Hvis betaling ikke sker inden for betalingsfristen, vil adgang til Ydelsen blive spærret til betaling er modtaget.

 

Betalingsgateway

Leverandørens opkrævning af abonnement sker ved brug af betalingsgateway fra Quickpay. Enhver overførsel i betalingssystemet af kortdata samt lagring af sådanne data sker i krypteret form. Quickpay er certificeret af PCI Security Standards Council.

 

Forbehold for ændringer

Leverandøren forbeholder sig ret til at ændre forretningsvilkårene. De til enhver tid gældende forretningsvilkår er tilgængelige på Leverandørens hjemmeside. Ændringer vil blive varslet til Kunden på den oplyste mailadresse med et varsel på mindst 1 måned.

 

Aftale

Ved oprettelse på Leverandørens hjemmeside indgås aftale med Moneytor ApS, cvr-nr. 38833138. Efter oprettelse fremsendes kvittering til Kunden. Kunden opfordres til at gemme denne som dokumentation for aftaleindgåelsen mellem Leverandøren og Kunden. Alle aftaler mellem Leverandøren og Kunden indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

Aftalen og nærværende vilkår er gældende, så længe Kunden har et abonnement med adgang til Ydelsen.

 

Fortrydelsesret

Ydelsen udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

 

Behandling af persondata

Når Kunden opretter et abonnement hos Leverandøren, registrerer og opbevarer Leverandøren de oplysninger, som gives af Kunden ved oprettelsen. Oplysningerne bruges af Leverandøren til at indgå den ønskede aftale om brug af Ydelsen. Derudover bruges oplysninger i Ydelsen f.eks. til udsendelse af breve som Kunden danner i Leverandørens Ydelse og internt til brug for viden om Leverandørens kunder og markedsføring.

Oplysningerne vil ikke blive solgt eller på anden vis videregivet til tredjemand uden Kundens samtykke, med mindre dette er krævet i henhold til lovgivning. For uddybning se vores privatlivspolitik.

 

Databehandleraftale

For at Kunden kan anvende Ydelsen, skal der indgås en databehandleraftale mellem Leverandøren som databehandler og Kunden som dataansvarlig. Ved første brug af Ydelsen skal Kunden acceptere en databehandleraftale, som herefter er gældende mellem parterne. Såfremt Kunden ikke kan acceptere denne eller senere ikke længere ønsker at acceptere denne, vil Kundens konto blive lukket.

 

Nyhedsbreve

Der sendes løbende nyhedsbreve til Kunden. Nyhedsbreve vil hovedsageligt indeholde vejledning og oplysning om nye funktioner i Ydelsen. Nyhedsbrev kan også være vedrørende salg, der dog altid vil være angående Ydelsen. Kunden accepterer ved abonnement hos Leverandøren at modtage nyhedsbreve via e-mail. Kunden kan til enhver tid fravælge at modtage yderligere nyhedsbreve ved at afmelde dette i den fremsendte e-mail.

 

Ansvar og erstatning

Leverandøren vil bestræbe sig på høj driftsstabilitet og vil ved nedbrud hurtigst muligt sikre genoprettelse.

Det kan ved opdateringer i Ydelsen være nødvendigt midlertidigt at lukke for Ydelsen. Det tilstræbes at dette sker på tidspunkter, hvor det er til mindst gene for Kunden.

Leverandøren påtager sig ikke ansvar for tab som måtte opstå som følge af nedbrud eller i forbindelse med opdateringer af Ydelsen.

Leverandøren er på ingen måde ansvarlig for indirekte tab, følgetab, tab af data, samt tidstab. Som indirekte tab anses også tabt eller udeblevet indtjening og/eller besparelse.

Leverandøren fraskriver sig ethvert ansvar for tab, som Kunden måtte lide forårsaget ved brug af Ydelsen.

Kunden er opmærksom på, at dansk rets almindelige regler om erstatning herved er fraveget.

 

Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte opstå mellem Leverandøren og Kunden skal afgøres efter dansk ret.

Tvister skal afgøres ved de almindelige domstole med Leverandørens hjemting som værneting.